Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 40/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Ngày ban hành: 18/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 197/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày ban hành: 18/12/2014
Ngày có hiệu lực: 10/02/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 198/2014/TT-BTC

Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu
Ngày ban hành: 18/12/2014
Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

119/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành: 17/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

118/2014/NĐ-CP

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
Ngày ban hành: 17/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

72/2014/QĐ-TTg

Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
Ngày ban hành: 17/12/2014
Ngày có hiệu lực: 20/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 120/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Ngày ban hành: 17/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 194/2014/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Kỉnh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổỉ, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bào hiểm và Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghỉệp tái bảo hiêm, doanh nghiệp môi giới bảo hiêm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
Ngày ban hành: 17/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2014/TT-BGDĐT

Quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
Ngày ban hành: 17/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC

Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày ban hành: 17/12/2014
Ngày có hiệu lực: 04/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực