Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT

Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế
Ngày ban hành: 22/12/2014
Ngày có hiệu lực: 10/03/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 73/2014/QĐ-TTg

Quyết định về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 05/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 199/2014/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp táì bảo hiểm
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 57/2014/TT-BCT

Quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 03/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 75/2014/TT-BGTVT

Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 77/2014/TT-BGTVT

Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng và Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý.
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 05/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 74/2014/TT-BGTVT

Ban hành Quy chế công tác Lưu trữ của Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 76/2014/TT-BGTVT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 05/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 56/2014/TT-BCT

Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 03/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55/2014/TT-BCT

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
Ngày ban hành: 19/12/2014
Ngày có hiệu lực: 15/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực