Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 27/2014/TT-BGTVT

Quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
Ngày ban hành: 28/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 42/2014/QĐ-TTg

Quyết định về quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Ngày ban hành: 27/07/2014
Ngày có hiệu lực: 10/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 3272/QĐ-BNN-TCLN

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bảo vệ và cải tạo rừng nghiên cứu thực nghiệm kiểm lâm vùng I giai đoạn 2015 - 2020
Ngày ban hành: 25/07/2014
Ngày có hiệu lực: 25/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2014/TT-BCA-A81

Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Hội Nông dân Việt Nam
Ngày ban hành: 25/07/2014
Ngày có hiệu lực: 09/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2014/TT-BTTTT

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”
Ngày ban hành: 25/07/2014
Ngày có hiệu lực: 15/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2014/TT-BGDĐT

Ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
Ngày ban hành: 25/07/2014
Ngày có hiệu lực: 07/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2014/TT-BCT

Quy định trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hợp đồng thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị phụ nhà máy nhiệt điện
Ngày ban hành: 25/07/2014
Ngày có hiệu lực: 10/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 98/2014/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đuờng bộ
Ngày ban hành: 25/07/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học Công nghệ và môi trường huyện Hiệp Hòa
Ngày ban hành: 24/07/2014
Ngày có hiệu lực: 31/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2014/TT-BTNMT

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước
Ngày ban hành: 24/07/2014
Ngày có hiệu lực: 10/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực