Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20582

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 20/2020/TT-BTTTT

Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh
Ngày ban hành: 03/09/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 80/2020/TT-BTC

Thông tư về Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
Ngày ban hành: 03/09/2020
Ngày có hiệu lực: 19/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 102/2020/NĐ-CP

Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Ngày ban hành: 01/09/2020
Ngày có hiệu lực: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BGTVT

uy định về mức giá, khung giá dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020
Ngày ban hành: 01/09/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nướ
Ngày ban hành: 31/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư Thông tư 05/2020/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ.
Ngày ban hành: 31/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 100/2020/NĐ-CP

Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 101/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 24/2020/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 27/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

97/2020/NĐ-CP

về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực