Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

17/2019/TT-BTTTT

Thông tư sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTTTT quy định về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 28/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BKHCN

quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BTP

Thông tư quy định về biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BTP

Thông tư quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2019/TT-BCT

hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 30/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN

hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BKHCN

quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 03/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 147/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 527/2013/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2019/TT-BYT

Quy định về yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 05/12/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực