Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 42/2018/TT-BLĐTBXH

Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 172/2018/TT-BQP

Sửa đổi Thông tư 102/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 127/2018/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 128/2018/TT-BTC

Quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 130/2018/TT-BTC

Quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành dự trự quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 09/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ
Ngày ban hành: 27/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

28/2018/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản
Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày có hiệu lực: 15/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực