Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 76/2019/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BNV

hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 75/2019/TT-BTC

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 04/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 22/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 22/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BTP

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
Ngày ban hành: 01/11/2019
Ngày có hiệu lực: 18/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-NHNN

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 31/10/2019
Ngày có hiệu lực: 16/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BTNMT

Thông tư quy định về tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 31/10/2019
Ngày có hiệu lực: 16/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực