Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20551

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2019/TT-BXD

Quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BXD

Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BXD

Hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BXD

Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2019/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 12/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BXD

Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BXD

Định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành: 26/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2019/TT-BTNMT

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2019/TT-BTNMT

Thông tư Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 52/2019/TT-BGTVT

bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 25/12/2019
Ngày có hiệu lực: 15/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực