Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19763

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 06/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/01/2019
Ngày có hiệu lực: 15/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC quy định về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH

Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/01/2019
Ngày có hiệu lực: 28/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 28/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2019/TT-BTC

Hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 25/01/2019
Ngày có hiệu lực: 01/04/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
Ngày ban hành: 25/01/2019
Ngày có hiệu lực: 11/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 09/2019/NĐ-CP

Nghị định quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Ngày ban hành: 24/01/2019
Ngày có hiệu lực: 12/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 01/2019/TT-BNV

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Ngày ban hành: 24/01/2019
Ngày có hiệu lực: 10/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2019/TT-BNV

Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Ngày ban hành: 24/01/2019
Ngày có hiệu lực: 10/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 08/2019/NĐ-CP

Quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Ngày ban hành: 23/01/2019
Ngày có hiệu lực: 11/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực