Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20066

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 68/2019/NĐ-CP

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày ban hành: 14/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tời trục mỏ
Ngày ban hành: 14/08/2019
Ngày có hiệu lực: 18/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH

Về hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 12/08/2019
Ngày có hiệu lực: 26/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.
Ngày ban hành: 12/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 29/2019/TT-BGTVT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.
Ngày ban hành: 12/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2019/TT-BGDĐT

quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 09/08/2019
Ngày có hiệu lực: 30/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Ngày ban hành: 09/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2019/TT-BTC

Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2019
Ngày có hiệu lực: 10/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2019/TT-BTC

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2019
Ngày có hiệu lực: 01/10/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2019/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 08/08/2019
Ngày có hiệu lực: 23/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực