Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 14/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 67/2019/TT-BCA

Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 28/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 99/2019/QH14

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 27/11/2019
Ngày có hiệu lực: 07/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 94/2019/QH14

Khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT

bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 53/2019/QH14

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 55/2019/QH14

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 93/2019/NĐ-CP

Tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2019/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực