Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 27/11/2020
Ngày có hiệu lực: 11/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 103/2020/TT-BTC

Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
Ngày ban hành: 26/11/2020
Ngày có hiệu lực: 10/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2020/TT-BCT

hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại
Ngày ban hành: 26/11/2020
Ngày có hiệu lực: 11/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT

ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
Ngày ban hành: 24/11/2020
Ngày có hiệu lực: 11/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định Số: 135/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 18/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT

Thông tư hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày có hiệu lực: 15/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 92/2020/TT-BTC

Thông tư về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 13/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 33/2020/QĐ-TTg

về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025
Ngày ban hành: 12/11/2020
Ngày có hiệu lực: 31/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy định tuyển chọn viên chức lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang.
Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày có hiệu lực: 28/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực