Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19380

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành quy định về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 21/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2019/TT-BTC

Sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 21/05/2019
Ngày có hiệu lực: 15/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 44/2019/NĐ-CP

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành: 20/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BGTVT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2018/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI
Ngày ban hành: 20/05/2019
Ngày có hiệu lực: 05/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 07/2008/QĐ-BTP

Quyết định về quy chế Bồi dưỡng nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý do Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 17/05/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Chưa xác định

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 337/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh
Ngày ban hành: 17/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 43/2019/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
Ngày ban hành: 17/05/2019
Ngày có hiệu lực: 17/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT

HƯỚNG DẪN VỀ ĐỊNH MỨC CHO HOẠT ĐỘNG QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 17/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 42/2019/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Ngày ban hành: 16/05/2019
Ngày có hiệu lực: 05/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/05/2019
Ngày có hiệu lực: 01/06/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực