Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20073

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 43/2017/TT-BTC

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 45/2017/TT-BTC

quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 46/2017/TT-BTC

hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2017/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 43/2017/TT-BTC

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2017/TT-BYT

Quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
Ngày ban hành: 12/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị định 58/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-BGTVT

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-BGTVT

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực