Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20551

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 103/2017/TT-BTC

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 102/2017/TT-BTC

hướng dẫn quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2015/TT-BGTVT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 30/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 105/2017/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020
Ngày ban hành: 05/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 110/2017/NĐ-CP

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 04/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2017/TT-BTNMT

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Ngày ban hành: 04/10/2017
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-NHNN

quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BCT

Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 16/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 16/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực