Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Luật Không số

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự
Ngày ban hành: 12/08/1991
Ngày có hiệu lực: 16/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật Không số

Ngày ban hành: 12/08/1991
Ngày có hiệu lực: 19/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 58-LCT/HĐNN8

Bảo vệ và phát triển rừngcủa Quốc hội số 58-LCT/HĐNN8 ngày 12/08/1991
Ngày ban hành: 12/08/1991
Ngày có hiệu lực: 19/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 57-LCT/HĐNN8

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Ngày ban hành: 12/08/1991
Ngày có hiệu lực: 16/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 462/TTLB

Hướng dẫn chế độ cấp phát, quản lý tài chính đối với các nhà văn hóa cấp tỉnh, thành phố, huyện, quận, thị xã
Ngày ban hành: 10/08/1991
Ngày có hiệu lực: 01/09/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 241-HĐBT

Quy định về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân
Ngày ban hành: 05/08/1991
Ngày có hiệu lực: 05/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 101/NH-QĐ

Ban hành thể lệ thanh toán qua ngân hàng
Ngày ban hành: 30/07/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 18/BYT-TT

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Thanh tra Nhà nước về y tế (Ban hành theo Nghị định số 23-HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng)
Ngày ban hành: 02/07/1991
Ngày có hiệu lực: 02/07/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 38-TC/KBNN

Thông tư hướng dẫn hạch toán kế toán thu chi ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước
Ngày ban hành: 22/06/1991
Ngày có hiệu lực: 01/07/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 03-UB-XD/LB

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75-CT về các công trình không trực tiếp sản xuất
Ngày ban hành: 13/06/1991
Ngày có hiệu lực: 28/06/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực