Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 69-TC/TCT

Thông tư hướng dẫn việc chuyển chế độ thu tiền nuôi rừng sang thu thuế tài nguyên đối với khai thác sản phẩm rừng tự nhiên
Ngày ban hành: 27/11/1991
Ngày có hiệu lực: 01/01/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 25 TT/LB

hướng dẫn chế độ quản lý Tài chính dự án 3844 (pam) do tổ chức chương trình lương thực thế giới viên trợ
Ngày ban hành: 21/11/1991
Ngày có hiệu lực: 21/11/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 66 LB-TC-NH

hướng dẫn bàn giao việc cho vay vốn đặc biệt từ Sở tài chính chyển sang Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành: 14/11/1991
Ngày có hiệu lực: 14/11/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 64/TC-TCT

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 473/NQ-HĐNN8 ngày 10-09-1991 của Hội đồng Nhà nước và Nghị quyết số 326-HĐBT về việc bổ sung, sửa đổi thuế môn bài và thuế sát sinh
Ngày ban hành: 12/11/1991
Ngày có hiệu lực: 12/11/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 04/TTLB

Hướng dẫn về lập, thẩm tra - xét duyệt dự án tiền khả thi (DATKT), luận chứng kinh tế kỹ thuật (LCKTKT) và báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)
Ngày ban hành: 09/11/1991
Ngày có hiệu lực: 31/07/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 52/TC-TCT

Hướng dẫn thuế lợi tức bổ sung
Ngày ban hành: 08/11/1991
Ngày có hiệu lực: 08/11/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 59/TC-TCT-CS

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định của HÐNN và Nghị định của HÐBT về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành: 02/11/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 59-BTC/TCT/CS

Hướng dẫn thi hành Quyết định của HĐNN và Nghị định của HĐBT về việc sửa đổi, bổ sung thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành: 02/11/1991
Ngày có hiệu lực: 02/11/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 01-TT-LB

Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 241-HĐBT đối với các Ban Thanh tra Nhân dân tại cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 01/11/1991
Ngày có hiệu lực: 01/11/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 2-TT-LB

Hướng dẫn chế độ tiền lương của Thanh tra viên
Ngày ban hành: 28/10/1991
Ngày có hiệu lực: 28/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực