Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết Không số

Phê chuẩn Quyết định của Hội đồng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số thuế suất trong Biểu thuế của Luật thuế doanh thu và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành: 26/12/1991
Ngày có hiệu lực: 26/12/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 64-LTC/HĐNN8

Thuế Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu
Ngày ban hành: 26/12/1991
Ngày có hiệu lực: 04/01/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Luật 63-LCT/HĐNN8

Ngày ban hành: 26/12/1991
Ngày có hiệu lực: 04/01/1992
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 02/TT-LN

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
Ngày ban hành: 20/12/1991
Ngày có hiệu lực: 20/12/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 75 TT/TCT

Hướng dẫn bổ sung thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất.
Ngày ban hành: 12/12/1991
Ngày có hiệu lực: 12/12/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 74 TC/CĐTC

Quy định chế độ quản lý tài chính đối với Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam
Ngày ban hành: 10/12/1991
Ngày có hiệu lực: 01/01/1992
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 73 TC/TCT

Hướng dẫn thi hành chỉ thị số 313/CT ngày 14/10/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công tác thuế nông nghiệp cuối năm 1991 và năm 1992.
Ngày ban hành: 10/12/1991
Ngày có hiệu lực: 10/12/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 15-TT/LB

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 468-QĐ/LB về hệ số trượt giá đúng để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 06/12/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 424-BXD/CGĐ

Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng khảo sát và đo đạc xây dựng
Ngày ban hành: 02/12/1991
Ngày có hiệu lực: 17/12/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 468-QĐ/LB

Về hệ số trượt giá đúng để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 30/11/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực