Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 52-TT/LB

Bổ sung, sửa đổi một số điểm về thực hiện chế độ thu phí giao thông đường bộ, đường sông
Ngày ban hành: 19/09/1991
Ngày có hiệu lực: 04/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 60-LCT/HĐNN8

Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành: 19/09/1991
Ngày có hiệu lực: 19/09/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 59-LCT/HĐNN8

Sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh lực lượng Cảnh Sát nhân dân Việt Nam
Ngày ban hành: 19/09/1991
Ngày có hiệu lực: 19/09/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 1/TT-LB

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục đối với thanh tra viên thuộc hệ thống thanh tra nhà nước
Ngày ban hành: 16/09/1991
Ngày có hiệu lực: 16/09/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 472-QĐ/HĐNN8

Bổ sung, sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành: 10/09/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 473/NQ-HĐNN8

Thuế Môn bài quy định tại Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ thuế công thương nghiệp
Ngày ban hành: 10/09/1991
Ngày có hiệu lực: 10/09/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48 TC/NSNN

hướng dẫn giải quyết các vấn đề tài chính đối với các tỉnh, thành phố phân định lại định giới hành chính
Ngày ban hành: 31/08/1991
Ngày có hiệu lực: 31/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 110/1991/TT-NHNN

Hướng dẫn thể lệ thanh toán qua ngân hàng
Ngày ban hành: 20/08/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 45-TC/VT

Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với các nguồn tiền và hàng viện trợ quốc tế
Ngày ban hành: 15/08/1991
Ngày có hiệu lực: 15/08/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15-TC/VT

Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với các nguồn tiền và hàng viện trợ quốc tế
Ngày ban hành: 15/08/1991
Ngày có hiệu lực: 15/08/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ