Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20565

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư liên tịch 01-TT-LB

Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 241-HĐBT đối với các Ban Thanh tra Nhân dân tại cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế quốc doanh
Ngày ban hành: 01/11/1991
Ngày có hiệu lực: 01/11/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 2-TT-LB

Hướng dẫn chế độ tiền lương của Thanh tra viên
Ngày ban hành: 28/10/1991
Ngày có hiệu lực: 28/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 62-LCT/HĐNN8

Ngày ban hành: 28/10/1991
Ngày có hiệu lực: 08/11/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 58/TC-TCT

Hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về Thuế Nhà, Đất
Ngày ban hành: 24/10/1991
Ngày có hiệu lực: 24/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 178/NH-TT

Hướng dẫn thực hiện quy chế về chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam
Ngày ban hành: 05/10/1991
Ngày có hiệu lực: 05/10/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 383/TT-BXD-ĐT

Hướng dẫn thi hành Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyết một số vấn đề về nhà ở
Ngày ban hành: 05/10/1991
Ngày có hiệu lực: 20/10/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55-TC/TCT/TT

Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng theo Luật đầu tư nước ngoài
Ngày ban hành: 01/10/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư liên tịch 7/LB-TT

Hướng dẫn việc phân loại các hạng nhà, hạng đất và định giá Thuế Nhà, Đất
Ngày ban hành: 30/09/1991
Ngày có hiệu lực: 30/09/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 53/TC-TCT

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về Thuế Nhà, Đất
Ngày ban hành: 28/09/1991
Ngày có hiệu lực: 15/07/1991
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 364-LSCN

Ban hành Điều lệ tạm thời về thiết kế khai thác gỗ, tre, nứa rừng tự nhiên
Ngày ban hành: 19/09/1991
Ngày có hiệu lực: 01/10/1991
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ