Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20643

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 145/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Ngày ban hành: 14/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021 – 2025
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 141/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 23/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2020/TT-BCT

quy định về quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 39/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 38/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 37/2020/TT-BCT

quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 14/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực