Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20073

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 50-TC/CĐKT

Hướng dẫn kế toán thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức và các loại thuế khác ở các đơn vị kinh doanh
Ngày ban hành: 20/10/1990
Ngày có hiệu lực: 20/10/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 89/NH-QĐ

Ban hành chế độ thu chi tài chính của Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 15/10/1990
Ngày có hiệu lực: 01/10/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04-BXD/XDCB/DT

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 239- CT ngày 9-9-1989 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đình chỉ trả nhà do nhà nước đang quản lý cho tư nhân
Ngày ban hành: 12/10/1990
Ngày có hiệu lực: 27/10/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 802-BYT/QĐ

Về việc tách vụ Kế hoạch - Tài chính thành hai vụ là vụ kế hoạch và vụ tài chính - kế toán
Ngày ban hành: 03/10/1990
Ngày có hiệu lực: 03/10/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 43 TC/KB

Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế nông nghiệp theo Quyết định số 72/HÐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chủ trương chính sách cụ thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi.
Ngày ban hành: 26/09/1990
Ngày có hiệu lực: 26/09/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Nghị quyết 282B/NQ-HĐNN8

Quy định thuế suất lợi tức bổ sung
Ngày ban hành: 31/08/1990
Ngày có hiệu lực: 31/08/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 282NQ-HĐNN8

Quy định thuế suất bổ sung thuế lợi tức
Ngày ban hành: 30/08/1990
Ngày có hiệu lực: 01/10/1990
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 37 TC/CN

Hướng dẫn những việc cần làm ngay để thi hành Luật thuế mới từ ngày 01/10/1990
Ngày ban hành: 25/08/1990
Ngày có hiệu lực: 25/08/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35-TC/KBNN

Quy định tạm thời về việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước trong hệ thống tài chính
Ngày ban hành: 22/08/1990
Ngày có hiệu lực: 22/08/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 599-QĐ

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ
Ngày ban hành: 20/08/1990
Ngày có hiệu lực: 20/08/1990
Trạng thái: Còn hiệu lực