Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 98 TC/TCT

Hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 38 TC/CĐTC ngày 11/5/1993 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết
Ngày ban hành: 21/11/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1993
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 99/TC-TCT

Hướng dẫn việc thi hành Nghị định số 180/CP ngày 7/11/1994 của Chính phủ về việc điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh
Ngày ban hành: 21/11/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 1647/BXD-KH

Về việc ban hành bản quy định việc quản lý kinh doanh xuất khẩu- nhập khẩu trong xây dựng
Ngày ban hành: 07/11/1994
Ngày có hiệu lực: 07/11/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 645-TTg

Về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Thống kê
Ngày ban hành: 07/11/1994
Ngày có hiệu lực: 07/11/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 180/CP

Về việc điều chỉnh các mức thuế môn bài và thẩm quyền định mức thuế sát sinh
Ngày ban hành: 07/11/1994
Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 90 TC/TCT

Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 47 TC/TCT ngày 1-6-1994 hướng dẫn việc xét miễn thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu đối với xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Ngày ban hành: 04/11/1994
Ngày có hiệu lực: 04/11/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 89 TC/VT

HƯớNG DẫN QUảN Lý TàI CHíNH Và Sử DụNG VIệN TRợ CủA CHíNH PHủ CHLB ÐứC THUộC HIệP ÐịNH TàI CHíNH 1991, 1992, 1993
Ngày ban hành: 31/10/1994
Ngày có hiệu lực: 31/10/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 87-TC/VT

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGO)
Ngày ban hành: 27/10/1994
Ngày có hiệu lực: 27/10/1994
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 617-TTg

Về việc ban hành Quy chế tạm thời về hoạt động tài chính của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
Ngày ban hành: 26/10/1994
Ngày có hiệu lực: 26/10/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 85-BTC/TCT

Hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam
Ngày ban hành: 24/10/1994
Ngày có hiệu lực: 01/11/1994
Trạng thái: Còn hiệu lực