Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 33-TC/CTN

Hướng dẫn thi hành các biện pháp cấp bách về thuế công thương nghiệp trong các quyết định số 117/HĐBT và số 118-HĐBT ngày 14/10/1986 của Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành: 27/10/1986
Ngày có hiệu lực: 27/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 933/BYT-QĐ

Về việc chuyển trường Công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị y tế trực thuộc Tổng công ty trang thiết bị và công trình y tế quản lý
Ngày ban hành: 16/10/1986
Ngày có hiệu lực: 31/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 139/NH-QĐ

Ban hành biểu lãi suất về tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước (kèm theo Biểu lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước)
Ngày ban hành: 14/10/1986
Ngày có hiệu lực: 01/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30-TC/NSNN

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách nhà nước năm 1987
Ngày ban hành: 13/10/1986
Ngày có hiệu lực: 13/10/1986
Trạng thái: Ngưng hiệu lực

Thông tư 136/NH-TT

Hướng dẫn thực hiện biện pháp đặc biệt huy động tiền gửi tiết kiệm và lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 08/10/1986
Ngày có hiệu lực: 23/10/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 801/QĐ

Ban hành quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông, rừng tràm và một số loại rừng dễ cháy khác
Ngày ban hành: 26/09/1986
Ngày có hiệu lực: 26/09/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 27/TT-LB

Hướng dẫn thi hành công văn số 1986/V5 ngày 5-5-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ tem thư của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
Ngày ban hành: 23/09/1986
Ngày có hiệu lực: 23/09/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Thông tư 26/TC-ĐTXD

Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ xí nghiệp trong xây dựng cơ bản
Ngày ban hành: 13/09/1986
Ngày có hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 17/TT-LB

Sửa đổi định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện Trung ương
Ngày ban hành: 05/09/1986
Ngày có hiệu lực: 01/08/1983
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 125/NH-QĐ

Ban hành Biểu Lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành: 04/09/1986
Ngày có hiệu lực: 01/09/1985
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ