Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20303

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2017/TT-NHNN

sửa đổi Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2017/TT-BCT

Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 16/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 16/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 25/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 10/2017/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2017/TT-BTTTT

Thông tư quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 29/09/2017
Ngày có hiệu lực: 15/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2017/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 54/2013/TT-BGTVT NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ SỸ QUAN KIỂM TRA TÀU BIỂN
Ngày ban hành: 28/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành: 28/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 12/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành: 28/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 96/2017/TT-BTC

sửa đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 27/09/2017
Ngày có hiệu lực: 11/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 64
Tổng số trong ngày: 270
Tổng số trong tuần: 15398
Tổng số trong tháng: 338307
Tổng số truy cập: 5885865