Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20199

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT

Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BCT

quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Ngày ban hành: 12/09/2017
Ngày có hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 36/2017/TT-BYT

Về bãi bỏ Thông tư 03/2017/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với sản phẩm sữa dạng lỏng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2017/TT-BNNPTNT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC CHÍNH VÀ TẬN DỤNG, TẬN THU LÂM SẢN
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 25/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về quan trắc tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BTNMT

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 26/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
Ngày ban hành: 11/09/2017
Ngày có hiệu lực: 27/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 92
Tổng số trong ngày: 1572
Tổng số trong tuần: 14271
Tổng số trong tháng: 33296
Tổng số truy cập: 5206934