Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT

QUY ĐỊNH VỀ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 32/2017/TT-BTTTT

Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Cơ quan nhà nước
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2017/TT-BTTTT

Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2017/TT-BTTTT

Thông tư về quy định việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 16/2017/QH14

Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 50/2017/QH14

Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
Ngày ban hành: 14/11/2017
Ngày có hiệu lực: 14/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 123/2017/NĐ-CP

sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày ban hành: 14/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2017/TT-BGTVT

Quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
Ngày ban hành: 14/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực