Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20361

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 42/2017/TT-BGTVT

Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2017/TT-BCA

sửa đổi Điều 1 Thông tư 60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 31/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT

Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông trung ương
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 02/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 122/2017/TT-BTC

Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT

QUY ĐỊNH THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 886/QĐ-TTG NGÀY 16/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2017/TT-BTP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 15/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực