Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19748

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố trong thi hành công vụ
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND

ban hành Quy định nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính trong việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, xét tuyển trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25-11-2015 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 11/2017/TT-BGDĐT

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”
Ngày ban hành: 05/05/2017
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2017/TT-BYT

Ngày ban hành: 03/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BYT

ban hành Danh mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc
Ngày ban hành: 03/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 13/2017/QĐ-TTg

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2014/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 52/2017/NĐ-CP

Về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 15/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BGTVT

Quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
Ngày ban hành: 28/04/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực