Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20089

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 95/2017/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành: 16/08/2017
Ngày có hiệu lực: 16/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 29/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 29/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 82/2017/TT-BTC

quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 86/2017/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 85/2017/TT-BTC

Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 87/2017/TT-BTC

Về quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 02/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2017/TT-BNV

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn,bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 02/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực