Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20085

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm về Quỹ quốc gia về việc làm
Ngày ban hành: 21/08/2017
Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 05/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 100/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 18/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 98/2017/NĐ-CP

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 18/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2017/TT-BYT

Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 02/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2017/TT-BYT

Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 05/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 96/2017/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 16/08/2017
Ngày có hiệu lực: 16/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 95/2017/NĐ-CP

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành: 16/08/2017
Ngày có hiệu lực: 16/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 29/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN

Ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
Ngày ban hành: 15/08/2017
Ngày có hiệu lực: 29/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực