Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20089

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 90/2017/TT-BTC

Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Ngày ban hành: 30/08/2017
Ngày có hiệu lực: 28/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2010/TT-BGTVT NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LỤT, BÃO; ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ CỨU NẠN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG SẮT
Ngày ban hành: 29/08/2017
Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 21/2017/TT-BTNMT

Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh
Ngày ban hành: 29/08/2017
Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 22/2017/TT-BTNMT

Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang
Ngày ban hành: 29/08/2017
Ngày có hiệu lực: 17/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 805/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/08/2017
Ngày có hiệu lực: 07/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-BCT

Bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Ngày ban hành: 28/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/09/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2014/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH KHÁCH TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG VÀ THÔNG TƯ SỐ 14/2015/TT-BGTVT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG ỨNG TRƯỚC KHÔNG HOÀN LẠI TRONG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Ngày ban hành: 25/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Quy định mức hỗ trợ khoán quản lý bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 24/08/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BNNPTNT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU VỆ SINH ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT TINH LỢN
Ngày ban hành: 24/08/2017
Ngày có hiệu lực: 24/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 208/2017/TT-BQP

Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển dụng chọn quân nhân chuyên nghiệp
Ngày ban hành: 23/08/2017
Ngày có hiệu lực: 10/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực