Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 62/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
Ngày ban hành: 16/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 61/2017/NĐ-CP

hướng dẫn việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
Ngày ban hành: 16/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BTP

Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
Ngày ban hành: 16/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2017/TT-BXD

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng
Ngày ban hành: 16/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-BGTVT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT
Ngày ban hành: 15/05/2017
Ngày có hiệu lực: 28/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 50/2017/TT-BTC

hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BTC

hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2017/TT-BTC

quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-BGTVT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm - Sửa đổi lần 1:2016 QCVN 01:2008/BGTVT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa - Sửa đổi lần 2:2016 QCVN 17:2011/BGTVT
Ngày ban hành: 15/05/2017
Ngày có hiệu lực: 28/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
Ngày ban hành: 15/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực