Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 13/2017/TT-BXD

Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 56/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 58/2017/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 141/2017/NĐ-CP

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 07/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ngày ban hành: 07/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ngày ban hành: 07/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 54/2017/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000
Ngày ban hành: 07/12/2017
Ngày có hiệu lực: 07/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 59/2017/TT-BCA

quy định giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 06/12/2017
Ngày có hiệu lực: 20/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 140/2017/NĐ-CP

chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Ngày ban hành: 05/12/2017
Ngày có hiệu lực: 20/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực