Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19760

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 07/2017/TT-BTNMT

Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 29/05/2017
Ngày có hiệu lực: 12/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 136/2017/TT-BQP

Quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật xe máy
Ngày ban hành: 26/05/2017
Ngày có hiệu lực: 11/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 135/2017/TT-BQP

Quy định về quản lý, bảo quản vật chứng là chất độc và vật chứng cần có điều kiện bảo quản đặc biệt trong Quân đội
Ngày ban hành: 26/05/2017
Ngày có hiệu lực: 20/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 69/2017/NĐ-CP

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 134/2017/TT-BQP

Quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng tương ứng với nghề đặc thù chuyên ngành kỹ thuật đặc công
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 10/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 10/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BCT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 26/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2017/TT-BKHCN

quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BKHCN

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày ban hành: 25/05/2017
Ngày có hiệu lực: 25/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực