Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20362

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 64/2017/TT-BTNMT

Thông tư về quy định xác định dòng chảy tối thiểu trên sống, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 63/2017/TT-BTNMT

Thông tư về quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000 do Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành
Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2017/TT-BTTTT

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Ngày ban hành: 19/12/2017
Ngày có hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2017/TT-BTP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Ngày ban hành: 18/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 144/2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 49/2017/TT-BGTVT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 132/2017/TT-BTC

quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 131/2017/TT-BTC

sửa đổi Thông tư 315/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngân hàng thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 133/2017/TT-BTC

quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2017/TT-BTTTT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 30/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực