Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20316

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 28/2017/TT-BCT

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 60/2017/TT-BTNMT

Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 26/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2017/TT-BXD

Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 56/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 58/2017/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy định kỹ thuật hoạt động của hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 141/2017/NĐ-CP

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ngày ban hành: 07/12/2017
Ngày có hiệu lực: 25/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ngày ban hành: 07/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 47/2017/TT-BGTVT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ngày ban hành: 07/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 65
Tổng số trong ngày: 9917
Tổng số trong tuần: 9916
Tổng số trong tháng: 379976
Tổng số truy cập: 5927534