Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19763

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 08/2017/TT-BTNMT

Thông tư quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám do Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Mội trường ban hành
Ngày ban hành: 06/06/2017
Ngày có hiệu lực: 24/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 19/2017/QĐ-TTg

Ban hành cơ chế tài chính áp dụng thí điểm đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ngành y tế
Ngày ban hành: 05/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2017/TT-BXD

Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung
Ngày ban hành: 05/06/2017
Ngày có hiệu lực: 25/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 57/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ngày ban hành: 02/06/2017
Ngày có hiệu lực: 17/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT

Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở " thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 02/06/2017
Ngày có hiệu lực: 16/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 06/2017/TT-BTTTT

Hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Ngày ban hành: 02/06/2017
Ngày có hiệu lực: 16/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2017/TT-BGTVT

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đo sâu
Ngày ban hành: 01/06/2017
Ngày có hiệu lực: 30/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT

Quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Ngày ban hành: 31/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 142/2017/TT-BQP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng
Ngày ban hành: 29/05/2017
Ngày có hiệu lực: 15/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2017/TT-BCT

Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
Ngày ban hành: 29/05/2017
Ngày có hiệu lực: 13/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực