Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19763

văn bản
Số ký hiệu

Luật 04/2017/QH14

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Ngày ban hành: 12/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 04/2017/QH14

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Ngày ban hành: 12/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 05/2017/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2017
Ngày có hiệu lực: 12/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 73/2017/NĐ-CP

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành: 10/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 17/2017/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 318/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 09/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày ban hành: 09/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/06/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/06/2017
Ngày có hiệu lực: 20/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH

Quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Ngày ban hành: 08/06/2017
Ngày có hiệu lực: 22/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực