Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19957

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 88/2017/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/08/2017
Ngày có hiệu lực: 07/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BCA

Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 22/08/2017
Ngày có hiệu lực: 06/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 27/2017/TT-BCA

quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 22/08/2017
Ngày có hiệu lực: 06/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm về Quỹ quốc gia về việc làm
Ngày ban hành: 21/08/2017
Ngày có hiệu lực: 15/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 05/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 100/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 18/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 98/2017/NĐ-CP

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 18/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2017/TT-BYT

Hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 02/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2017/TT-BYT

Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 18/08/2017
Ngày có hiệu lực: 05/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 96/2017/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 16/08/2017
Ngày có hiệu lực: 16/08/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực