Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20601

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 79/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 16/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 77/2018/NĐ-CP

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC
Ngày ban hành: 16/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 78/2018/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Ngày ban hành: 16/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

74/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

76/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU VÀ THẨM QUYỀN XÉT, CÔNG NHẬN, CÔNG BỐ THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 73/2018/NĐ-CP

Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 71/2018/NĐ-CP

Hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
Ngày ban hành: 15/05/2018
Ngày có hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực