Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20603

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT

quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 14/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2020/TT-BGTVT

Thông tư 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư 35/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 63/2020/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Ngày ban hành: 25/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 69/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
Ngày ban hành: 24/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ- UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/06/2020
Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 23/06/2020
Ngày có hiệu lực: 06/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 61/2020/TT-BTC

Quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày có hiệu lực: 22/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 62/2020/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày có hiệu lực: 06/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 116/2020/QH14

Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 19/06/2020
Ngày có hiệu lực: 03/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 65/2020/TT-BCA

quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 19/06/2020
Ngày có hiệu lực: 05/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực