Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20085

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 07/2019/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL

Sửa đổi Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 52/2019/QH14

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 51/2019/QH14

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 50/2019/QH14

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 23/2019/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 07/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 13/2019/TT-BTTTT

Thông tư quy định về hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2019/TT-BTTTT

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến và dẫn đường hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 33/2019/TT-BCT

quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 08/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 20/2019/TT-BNNPTNT

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi
Ngày ban hành: 22/11/2019
Ngày có hiệu lực: 07/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực