Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20603

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh về thu hồi đất; bồi thường, hỗ tợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 02/07/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 72/2020/NĐ-CP

hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 71/2020/NĐ-CP

quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 18/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 14/2020/TT-BCT

hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 15/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 08/2020/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư Thông tư 84/2020/TT-BQP

quy định về hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày ban hành: 30/06/2020
Ngày có hiệu lực: 15/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể tho và Du lịch ban hành kem theo Quyết định số 90/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 10/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT

ban hành Quy định chuẩn quốc gia về ngôn ngữ kí hiệu cho người khuyết tật
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT

quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày có hiệu lực: 13/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực