Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19791

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 46/2017/TT-BYT

Hướng dẫn Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 15/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 61/2017/TT-BCA

quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày có hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 07/2017/TT-BKHĐT

Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 14/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 48/2017/TT-BGTVT

Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 13/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP

QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ
Ngày ban hành: 13/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 48/2017/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đại chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 12/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 142/2017/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
Ngày ban hành: 11/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND

Ban hành Quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hoá - văn nghệ, văn học - nghệ thuật và báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 29/2017/NQ- HĐND

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND

Sửa đổi, bổ sung điểm 7 Mục B danh mục các loại lệ phí của Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực