Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20312

văn bản
Số ký hiệu

Luật 28/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 15/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 26/2018/QH14

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
Ngày ban hành: 14/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 27/2018/QH14

Ngày ban hành: 14/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 58/2018/QH14

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Quốc hội ban hành
Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày có hiệu lực: 27/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản
Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 24/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 23/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 38/2018/TT-BGTVT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BGTVT NGÀY 19/12/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
Ngày ban hành: 11/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2018/TT-BKHCN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 7 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BKHCN NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
Ngày ban hành: 10/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 39/2018/TT-BGTVT

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA - SỬA ĐỔI LẦN 2:2018 QCVN 72:2013/BGTVT
Ngày ban hành: 10/06/2018
Ngày có hiệu lực: 31/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng số trong ngày: 29
Tổng số trong tuần: 36178
Tổng số trong tháng: 359087
Tổng số truy cập: 5906645