Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

19762

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 06/2018/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 12/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 03/2018/QĐ-TTg

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục khí tượng thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 09/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 14/2018/NĐ-CP

quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 23/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 12/2018/NĐ-CP

Sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 10/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 13/2018/NĐ-CP

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VIỆC BẢO ĐẢM KỸ THUẬT NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG
Ngày ban hành: 23/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 112/2017/NĐ-CP

quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
Ngày ban hành: 22/01/2018
Ngày có hiệu lực: 20/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 02/2018/TT-BYT

Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành: 22/01/2018
Ngày có hiệu lực: 08/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 04/2018/TT-BVHTTDL

Quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Billiards và Snooker do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 22/01/2018
Ngày có hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2018/TT-BVHTTDL

Quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng bàn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành: 22/01/2018
Ngày có hiệu lực: 05/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực