Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 165/2018/NĐ-CP

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 34/2018/TT-NHNN

Quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 35/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 125/2018/TT-BTC

Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT

quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT

ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
Ngày ban hành: 24/12/2018
Ngày có hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 PHÁP LỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 22/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 21/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 164/2017/NĐ-CP

về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
Ngày ban hành: 21/12/2018
Ngày có hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 33/2018/TT-NHNN

Sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày ban hành: 21/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực