Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 100/2020/NĐ-CP

Nghị định về kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 101/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2020/TT-BTP

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
Ngày ban hành: 28/08/2020
Ngày có hiệu lực: 12/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 24/2020/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 27/08/2020
Ngày có hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

97/2020/NĐ-CP

về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 98/2020/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 15/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT

quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 01/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 26/08/2020
Ngày có hiệu lực: 11/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT

quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo
Ngày ban hành: 25/08/2020
Ngày có hiệu lực: 10/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 96/2020/NĐ-CP

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
Ngày ban hành: 24/08/2020
Ngày có hiệu lực: 10/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực