Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20074

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết 40/2019/NQ-HĐND

Bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá quyền sử dụng rừng và tiền bồi thường thiệt hại đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐND

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 11/12/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

17/2019/TT-BTTTT

Thông tư sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BTTTT quy định về việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 28/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 16/2019/TT-BKHCN

quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ"
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 09/2019/TT-BTP

Thông tư quy định về biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 08/2019/TT-BTP

Thông tư quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2019/TT-BCT

hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 30/03/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 17/2019/TT-BKHCN

hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 25/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 18/2019/TT-BKHCN

quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 10/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 19/2019/TT-BKHCN

quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.
Ngày ban hành: 10/12/2019
Ngày có hiệu lực: 03/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực