Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

20633

văn bản
Số ký hiệu

Quyết định 38/2020/QĐ-TTg

Quyết định về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành: 30/12/2020
Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 148/2020/NĐ-CP

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT

quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021
Trạng thái: Chưa xác định

Thông tư 06/2020/TT-BTP

Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 17/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 145/2020/NĐ-CP

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Ngày ban hành: 14/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021 – 2025
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Bãi bỏ Quyết định số 133/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc gửi, nhận, sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 20/12/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 141/2020/NĐ-CP

Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày ban hành: 08/12/2020
Ngày có hiệu lực: 23/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 40/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực