Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

16

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết liên tịch 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN

Ban hành “Các tiêu chí phân loại, chấm điểm đánh giá và biểu thống kê báo cáo về công tác xây dựng xã, phương, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”
Ngày ban hành: 28/08/2008
Ngày có hiệu lực: 07/10/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN

Ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo
Ngày ban hành: 13/05/2008
Ngày có hiệu lực: 28/05/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC ĐIỀU 11, ĐIỀU 14, ĐIỀU 16, ĐIỀU 22 VÀ ĐIỀU 26 CỦA PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN DO CHÍNH PHỦ - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BAN HÀNH
Ngày ban hành: 17/04/2008
Ngày có hiệu lực: 06/04/2008
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 03/2006/NQLT/BTS-HNDVN

Về phối hợp phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 05/09/2006
Ngày có hiệu lực: 03/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT/HND-BNN

Về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 03/08/2006
Ngày có hiệu lực: 08/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT/CP-UBTWMTTQVN

Về việc ban hành Quy chế "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư"
Ngày ban hành: 21/04/2006
Ngày có hiệu lực: 16/05/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN

Về phát huy vai trò của thanh niên tham gia đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 14/02/2006
Ngày có hiệu lực: 15/03/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành Thủy sản, giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 18/01/2006
Ngày có hiệu lực: 15/03/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT/TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân
Ngày ban hành: 05/12/2005
Ngày có hiệu lực: 05/01/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 02/2005/NQLT/HND-BTNMT

Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trườngvà quản lý, sử dụng đất đai
Ngày ban hành: 13/05/2005
Ngày có hiệu lực: 15/07/2005
Trạng thái: Còn hiệu lực