Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

87

văn bản
Số ký hiệu

Pháp lệnh 01/2018/UBTVQH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 04 PHÁP LỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 22/12/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13

Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016
Ngày ban hành: 08/03/2016
Ngày có hiệu lực: 01/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 10/2014/UBTVQH13

Ngày ban hành: 23/12/2014
Ngày có hiệu lực: 05/06/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13

Ngày ban hành: 23/12/2013
Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 12/07/2013
Ngày có hiệu lực: 01/03/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Ngày ban hành: 20/10/2012
Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày ban hành: 16/07/2012
Ngày có hiệu lực: 01/09/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 03/2012/UBTVQH13

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Ngày ban hành: 16/04/2012
Ngày có hiệu lực: 01/07/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Ngày ban hành: 30/06/2011
Ngày có hiệu lực: 01/01/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Pháp lệnh 15/2011/PL-UBTVQH12

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
Ngày ban hành: 19/02/2011
Ngày có hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ