Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

349

văn bản
Số ký hiệu

Luật 65/2020/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020
Ngày ban hành: 19/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 64/2020/QH14

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
Ngày ban hành: 18/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 59/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 60/2020/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 61/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 58/2020/QH14

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Ngày ban hành: 16/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 56/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp
Ngày ban hành: 10/06/2020
Ngày có hiệu lực: 10/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 53/2019/QH14

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 55/2019/QH14

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 54/2019/QH14

Ngày ban hành: 26/11/2019
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực