Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

310

văn bản
Số ký hiệu

Luật 36/2018/QH14

Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 37/2018/QH14

Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 35/2018/QH14

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 37 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH
Ngày ban hành: 20/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 33/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 30/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 32/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 31/2018/QH14

Ngày ban hành: 19/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 29/2018/QH14

Bảo vệ bí mật nhà nước 2018
Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 25/2018/QH14

Ngày ban hành: 25/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 26/2018/QH14

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018
Ngày ban hành: 14/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 415
Tổng số trong ngày: 9456
Tổng số trong tuần: 72831
Tổng số trong tháng: 247532
Tổng số truy cập: 3273837