Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

8593

văn bản
Số ký hiệu

Thông tư 11/2020/TT-BTP

Thông tư quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày có hiệu lực: 14/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 10/2020/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn về việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2020
Ngày có hiệu lực: 26/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 114/2020/TT-BTC

Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2018/TT-BTC hướng dẫn về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2020
Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 110/2020/TT-BTC

Thông tư bãi bỏ Thông tư 18/2013/TT-BTC hướng dẫn về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành: 28/12/2020
Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
Ngày ban hành: 24/12/2020
Ngày có hiệu lực: 15/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 16/2020/TT-BTNMT

quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào.
Ngày ban hành: 18/12/2020
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021
Trạng thái: Chưa xác định

Thông tư 06/2020/TT-BTP

Thông tư sửa đổi Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Ngày ban hành: 17/12/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 40/2020/TT-BCT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 15/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Thông tư 41/2020/TT-BCT

quy định về quản lý, vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/02/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông tư 39/2020/TT-BCT

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
Ngày ban hành: 30/11/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2021
Trạng thái: Chưa có hiệu lực