Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

2308

văn bản
Số ký hiệu

Nghị định 62/2020/NĐ-CP

Về vị trí việc làm và biên chế công chức
Ngày ban hành: 01/06/2020
Ngày có hiệu lực: 20/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 61/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành: 29/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 58/2020/NĐ-CP

Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành: 27/05/2020
Ngày có hiệu lực: 15/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 54/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
Ngày ban hành: 18/05/2020
Ngày có hiệu lực: 07/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ngày ban hành: 05/05/2020
Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 50/2020/NĐ-CP

Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
Ngày ban hành: 20/04/2020
Ngày có hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Nghị định 47/2020/NĐ-CP

Nghị định về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Ngày ban hành: 09/04/2020
Ngày có hiệu lực: 25/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 46/2020/NĐ-CP

Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Ngày ban hành: 09/04/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày có hiệu lực: 08/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị định 42/2020/NĐ-CP

quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
Ngày ban hành: 08/04/2020
Ngày có hiệu lực: 01/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực