Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

9

văn bản
Số ký hiệu

Nghị quyết liên tịch 03/2006/NQLT/BTS-HNDVN

Về phối hợp phát triển kinh tế thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 05/09/2006
Ngày có hiệu lực: 03/11/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 05/2006/NQLT/HND-BNN

Về việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 03/08/2006
Ngày có hiệu lực: 08/09/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN

Về phát huy vai trò của thanh niên tham gia đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 14/02/2006
Ngày có hiệu lực: 15/03/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 02/2006/NQLT-BTS-TƯĐTN

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành Thủy sản, giai đoạn 2006 - 2010
Ngày ban hành: 18/01/2006
Ngày có hiệu lực: 15/03/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 05/2005/NQLT/TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Toà án nhân dân
Ngày ban hành: 05/12/2005
Ngày có hiệu lực: 05/01/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 02/2005/NQLT/HND-BTNMT

Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trườngvà quản lý, sử dụng đất đai
Ngày ban hành: 13/05/2005
Ngày có hiệu lực: 15/07/2005
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT/HPN-BTNMT

Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững
Ngày ban hành: 07/01/2005
Ngày có hiệu lực: 31/03/2005
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 01/2004/NQLT/TLĐ-BTNMT

Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững
Ngày ban hành: 15/11/2004
Ngày có hiệu lực: 20/12/2004
Trạng thái: Còn hiệu lực

Nghị quyết liên tịch 01/2003/NQLT-BYT-CTĐ

Về việc phối hợp thực hiện các định hướng chiến lược về chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2020
Ngày ban hành: 03/04/2003
Ngày có hiệu lực: 01/04/2003
Trạng thái: Còn hiệu lực