Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

11

văn bản
Số ký hiệu

Bộ Luật 101/2015/QH13

Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Bộ Luật 100/2015/QH13

Ngày ban hành: 27/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Bộ Luật 92/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Bộ Luật 95/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Bộ Luật 10/2012/QH13

Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần

Bộ Luật 10/2012/QH13

Ngày ban hành: 18/06/2012
Ngày có hiệu lực: 01/05/2013
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Bộ Luật 40/2005/QH11

Ngày ban hành: 14/06/2005
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái: Còn hiệu lực

Bộ Luật 33/2005/QH11

Ngày ban hành: 14/06/2005
Ngày có hiệu lực: 01/01/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Bộ Luật 24/2004/QH11

Ngày ban hành: 15/06/2004
Ngày có hiệu lực: 01/01/2005
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ

Bộ Luật 19/2003/QH11

Ngày ban hành: 26/11/2003
Ngày có hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Còn hiệu lực