Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

186

văn bản
Số ký hiệu

Luật 15/2017/QH14

Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành: 21/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 10/2017/QH14

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 02/2016/QH14

Ngày ban hành: 18/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 01/2016/QH14

Ngày ban hành: 17/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 104/2016/QH13

Ngày ban hành: 06/04/2016
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 102/2016/QH13

Ngày ban hành: 05/04/2016
Ngày có hiệu lực: 01/06/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 98/2015/QH13

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ngày ban hành: 26/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 99/2015/QH13

Tổ chức cơ quan điều tra hình sự
Ngày ban hành: 26/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 97/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 94/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015
Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực