Tìm kiếm nâng cao
Nâng cao
Kết quả: Có tổng số

290

văn bản
Số ký hiệu

Luật 24/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 22/2018/QH14

Ngày ban hành: 08/06/2018
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 28/2013/QH13

Phòng, chống khủng bố năm 2013
Ngày ban hành: 30/03/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 20/2017/QH14

Ngày ban hành: 02/02/2018
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 21/2017/QH14

Ngày ban hành: 24/11/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Luật 17/2017/QH14

Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
Ngày ban hành: 20/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 15/2017/QH14

Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày ban hành: 21/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 10/2017/QH14

Trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Luật 12/2017/QH14

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
Ngày ban hành: 20/06/2017
Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực